2401/50664

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Afatet kohore

Sherbime hotelerie per ndertesat qeveritare.
(Sherbimet Hotilerie per Kyrminisri dhe MF.)
202-17-2141-2-1-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Shërbimet-Furnizimet alternative beck-UP për VPN dhe Internet për nevoja të IRK-së - Ritender
202-19-9495-1-1-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me material për mirëmbajtjen e shkollave dhe QKMF
631-18-6450-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Pergaditja e Ushqimit per pacientet dhe stafin mjekesore kujdestar
220-70001-0731-20-1212-2-1-1
VEPRIMTARIT E SPITALEVE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizimi, demontimi, montimi i paneleve ndriquese, sanimi dhe lyerja e demeve
72701-18-3687-1-3-6
INSTITUTI I MJEKSIS PUNES KOSOVËS Roza Komani B.I.
811129726
2018-06-18 9348 €

Afatet kohore

Furnizim me kombi per nevoja te hemodializes - RITENDERIM
659-19-8269-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Ndertimi i Prokurorisë Themelore në Gjakovë – vazhdim i punimeve
202-18-6230-5-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me paisje të IT-për MD-së
21500-18-9130-1-3-6
MINISTRIA E DREJTESISË N.SH. " TECH VISION "
811500504
2018-12-17 8350 €

Afatet kohore

Rregullimi i prrockave dhe i lumenjëve
657-18-5304-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Mirëmbajtja e programit të faturimit,kontabilitetit dhe bazes së të dhënave
nuk ka-19-9160-2-2-1
Komp. Rajon Ujësjellësit''Hidromorava'' SH.A. N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me pllakat për ndarjen e çmimit -Mërgimtari i Vitit
219-19-4169-1-3-6
MINISTRIA E DIASPORËS DHE INVESTIMEVE STRATEGJIKE - MEDIS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me material zyrtar dhe shtypja e disa prej tyre me logo te UGJFA-së
97800-18-9136-1-3-6
UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI" "OFFICE 1 KOSOVA" SH.P.K.
600059986
2018-12-17 7125 €

Afatet kohore

Permirsimi i infrastruktures ne fshatin Buzez
621-17-4353-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.N." BRRUTI ING "
600751946
2017-11-02 18239 €

Afatet kohore

Furnizim me materiale shpenzuese për banjo të objektit të ZKA-së
302-19-1175-1-3-6
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Auditimi i pasqyrës finaciare për vitin fiskal 2020 në KRM “ Ekoregjionit “ Sh.A. Prizren
KRMP-20-8499-2-3-6
K. Regj. e Mbeturinave " Ekoregjioni " SH.A. " AUDIT CHECK " SH.P. K.
810197500
2021-01-25 2360 €

Afatet kohore

Furnizim me kifle për nxënësit e klasave 1-5
616-19-9113-1-1-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Nabavka opreme za rad kabineta
GRA618-20-5224-1-1-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Inspektor i Tregut – Sektori për Siguri të Produkteve
204-20-8215-2-3-6
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

FURNIZIM ME BUKË DHE PJEKURINA TE SAJA
70020-19-2851-1-2-1
SPITALI REGJIONAL N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizimi me barna dhe materiale shpenzues mjekësore për nevojat e QKMF dhe QMU-për personat me Covid-19
616-20-7846-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Shefqet Mehmetukaj B.I.
810513491
2020-12-14 92210 €

20 / 2401

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 736 Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender | 2
4 4713 SHPURJA E PUSIT PËR SHKOLLËN FILLORE HILMI HOTI NË FSHATIN CARRALLUKË | 2
5 7307 Pastrimi i automjeteve për administratën komunale dhe QKMF-në | 2
6 12951 Ndërtimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra | 2
7 4877 PAISJA E PUNETORISE SE MAKINERISE ME MJETE PERKATESE-MITHAT FRASHERI-GURRAKOC | 2
8 6490 Furnizim me paisje mjekësore(Automjet për transportin e pacientve me DIALIZË) dhe paisje përcjellse. | 2
9 7352 Furnizim me këmbatisje çeliku | 2
10 8332 Ndertimi i rrjeteve të ujsjellsit. | 2

Kontakt
Clicky