2401/50664

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Dezinfektimi i Objekteve ne KOSTT
KOSTT-20-1066-2-2-5
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. Sefedin Heta B.I.
810248759
2021-01-06 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizim me goma dhe bateri për automjete transportuese
(Furnizim me bateri dhe aparat per rimbushje te baterive)
KEK-17-1554-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ,, Eurogoma " Sh.p.k.
600232061
2017-09-01 783 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizim me goma dhe bateri për automjete transportuese
(Furnizim me goma te jashtme)
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ,, Eurogoma " Sh.p.k.
600232061
2017-09-01 783 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Rregullimi dhe mirmbajtja e sinjalizimit vertikal dhe horizontal në Komunën e Kaçanikut
652-19-5543-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK . Limit L & B SH.P.K.
810593617
2019-11-25 389 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Rrënimi i objekteve pa leje-projekt dy vjeqar.
656-20-4089-5-2-1
KOMUNA FERIZAJ Berisha Company SH.A.
810655251
2020-09-16 178 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Sherbime te Internetit
NP Termoskos.sha-19-3068-2-2-5
Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A. " IPKO Telecommunications " L.L.C.
600178893
2019-06-17 384 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizimi dhe montimi i Gjeneratorit dhe furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-se. LOT 1 Furnizim dhe montimi i Gjeneratorit per nevoja te PK-së LOT 2 Furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-së
(Furnizim dhe montimi i Gjeneratorit per nevoja te PK-së)
vetak-20-7613-1-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A "eor group " SH.P.K.
810872946
2020-12-31 788 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Publikimi I shpalljeve dhe njoftimeve në gazetat ditore në Kosovë Koha Ditore, Kosova Sot,Zëri,Epoka e Re dhe Bota Sot
(Publikimi I shpalljeve dhe njoftimeve në gazetën ditore Bota Sot)
239-18-7515-2-1-5
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT NGB " Zëri " SH.P.K.
600160387
2018-10-26 274 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Publikimi I shpalljeve dhe njoftimeve në gazetat ditore në Kosovë Koha Ditore, Kosova Sot,Zëri,Epoka e Re dhe Bota Sot
(Publikimi I shpalljeve dhe njoftimeve në gazetën ditore Epoka e Re)
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT NGB " Zëri " SH.P.K.
600160387
2018-10-26 274 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Publikimi I shpalljeve dhe njoftimeve në gazetat ditore në Kosovë Koha Ditore, Kosova Sot,Zëri,Epoka e Re dhe Bota Sot
(Publikimi I shpalljeve dhe njoftimeve në gazetën ditore Koha Ditore)
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT NGB " Zëri " SH.P.K.
600160387
2018-10-26 274 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Publikimi I shpalljeve dhe njoftimeve në gazetat ditore në Kosovë Koha Ditore, Kosova Sot,Zëri,Epoka e Re dhe Bota Sot
(Publikimi I shpalljeve dhe njoftimeve në gazetën ditore Kosova Sot)
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT NGB " Zëri " SH.P.K.
600160387
2018-10-26 274 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Publikimi I shpalljeve dhe njoftimeve në gazetat ditore në Kosovë Koha Ditore, Kosova Sot,Zëri,Epoka e Re dhe Bota Sot
(Publikimi I shpalljeve dhe njoftimeve në gazetën ditore Zëri)
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT NGB " Zëri " SH.P.K.
600160387
2018-10-26 274 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Dezinsektimi, dezinfektimi i objekteve dhe haposirave publike per ardsye te pandemise globale Covid 19,
656-20-1487-2-2-5
KOMUNA FERIZAJ EKOLOGJIA SH.P.K.
811320168
2020-05-11 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Groposja e Plancenteve dhe mbetjeve tjera Patologjike nga Reparti i Gjinekologjise.
220-19-689-2-3-6
SPITALI FERIZAJ " KOSOVA LIMO FERIZAJ " SH.P.K.
600958782
2019-03-28 7 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Sherbimet e varrimit ne teritorin e Komunes se Dragashit - 2020 (procedur e negocuar)
621-20-664-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME-DRAGASH
601690101
2020-03-20 150 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Ndërtimi dhe meremetimi i shkollave në Komunë. Lot 1 Renovimet e nyjeve sanitare në shkollë. Lot 2 Ndërtimi i depove për lëndë djegëse në shkolla. Lot 3 Projekt me bashkëfinancim - Rikonstruksioni - Punimi i kulmit të SHFMU Hasan Prishtina Semetisht
(Lot 1 Renovimet e nyjeve sanitare në shkollë)
624-17-1765-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË Visar Kuçi B.I.
811039579
2017-06-26 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Ndërtimi dhe meremetimi i shkollave në Komunë. Lot 1 Renovimet e nyjeve sanitare në shkollë. Lot 2 Ndërtimi i depove për lëndë djegëse në shkolla. Lot 3 Projekt me bashkëfinancim - Rikonstruksioni - Punimi i kulmit të SHFMU Hasan Prishtina Semetisht
(Lot 2 Ndërtimi i depove për lëndë djegëse në shkolla)
KOMUNA SUHAREKË Visar Kuçi B.I.
811039579
2017-06-26 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Ndërtimi dhe meremetimi i shkollave në Komunë. Lot 1 Renovimet e nyjeve sanitare në shkollë. Lot 2 Ndërtimi i depove për lëndë djegëse në shkolla. Lot 3 Projekt me bashkëfinancim - Rikonstruksioni - Punimi i kulmit të SHFMU Hasan Prishtina Semetisht
(Lot 3 Projekt me bashkëfinancim - Rikonstruksioni - punimi i kulmit të SHFMU Hasan Prishtina Semetisht)
KOMUNA SUHAREKË Visar Kuçi B.I.
811039579
2017-06-26 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizim më Lëndë Djegëse (Naftë Dimërore dhe Benzinë)
70433736-20-5521-1-2-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. "AL-PETROL" SH.P.K.
600029848
2020-10-29 680 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Trajtimi i qenëve endacak
651-19-6045-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN MONUNI SH.P.K
811431238
2019-09-12 15 €
Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 736 Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender | 2
4 4713 SHPURJA E PUSIT PËR SHKOLLËN FILLORE HILMI HOTI NË FSHATIN CARRALLUKË | 2
5 7307 Pastrimi i automjeteve për administratën komunale dhe QKMF-në | 2
6 12951 Ndërtimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra | 2
7 4877 PAISJA E PUNETORISE SE MAKINERISE ME MJETE PERKATESE-MITHAT FRASHERI-GURRAKOC | 2
8 6490 Furnizim me paisje mjekësore(Automjet për transportin e pacientve me DIALIZË) dhe paisje përcjellse. | 2
9 7352 Furnizim me këmbatisje çeliku | 2
10 8332 Ndertimi i rrjeteve të ujsjellsit. | 2

Kontakt
Clicky